Đại Lý

Posted Leave a commentPosted in Đại lý

Nhằm phổ biến sản phẩm đến các tỉnh, AOC CRAFT nhận đăng ký đại lý cho các hộ cá nhân, cửa hàng trên toàn quốc, với mục đích tạo dựng mối quan hệ dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác, hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối. […]